Adatvédelem

Adatvédelem - Mediátorpont

Általános tudnivalók az adatvédelemről

Az adatvédelem szabályait leíró szabályzat célja, hogy rögzítse a Mediátorpont Kft. (székhely: 1147 Budapest, Malomház u. 3. II/2., cégjegyzékszám: 01-09-676881) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg. Tájékoztatjuk, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: “Info tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: “Reklám tv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv-ben (továbbiakban: “Ektv”) foglaltaknak megfelelően kezeljük. Jelen szabályzatban tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének egyes részleteiről, valamint az adatkezelő (Mediátorpont Kft.), mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság alapvető adatairól.

Szolgáltató neve: Mediátorpont Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név: Mediátorpont Kft.
Nyilvántartó Hatóság: Igazságügyi Minisztérium
Szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Malomház utca 3. II/2.
A szolgáltató elérhetőségi adatai:
Web: https://mediatorpont.hu
Telefon: +36-20-547-3616
E-mail: info@mediatorpont.hu
A szolgáltató adószáma: 11789949-1-42
Szolgáltatót bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-676881
A szolgáltató tevékenysége engedélyköteles: igen
Tárhelyszolgáltató neve: SiteGround Spain S.L.
Tárhelyszolgáltató székhelye: Calle Prim 19, 28004 Madrid, Spain
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: E-mail: legal@siteground.com, Telefon: +44-20-718-39093

Az adatkezelő személye: Mediátorpont Kft. (Web: https://mediatorpont.hu, adatai megegyeznek a fentiekben leírtakkal) Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelés céljait meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az érintett meghatározása: az a természetes személy, akinek az adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettet az Info tv-ben az adatkezeléssel összefüggésben meghatározott jogok illetik meg, melyekről az adatkezelő jelen tájékoztató útján nyújt tájékoztatást.

Az adatkezelő az alábbi adatkezeléseket az itt megjelölt feltételekkel végzi:
Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy az Ön által megadott adatokat mely szervezet, milyen feltételekkel kezeli. Az adatkezelő olyan adatkezelési tevékenységet nem végez, melyről az érintettet előzetesen nem tájékoztatta.

Időpontfoglalás

Az érintett által kezdeményezett időpontfoglalás esetében az érintett személy az adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. Az időpontfoglalás esetében a kezelt adatok az érintett nevére, telefonszámára, e-mail címére, illetve az érintett által esetlegesen önkéntesen üzenetben megadott adatokra terjednek ki. Az adatkezelés célja az időpontfoglalás rögzítése, az esetleges időpont módosítással, illetve lemondással kapcsolatos kapcsolatfelvétel. A személyes adatokat az időpontfoglalásban, vagy annak módosításában megjelölt időpontot követő napon, illetve az időpont lemondását követő napon töröljük.

Tájékoztatás Cookie alkalmazásáról

Az anoním látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, táblagépén kerülnek tárolásra a weboldal meglátogatásakor. Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek, a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a weboldalak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat. Az adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a multimedia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói terület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. Az alábbiakban az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtunk tájékoztatást:

COOKIE NÉV

COOKIE Leírás

comment_author_{HASH}

Hozzászóló neve

comment_author_email_{HASH}

Hozzászóló email címe

comment_author_url_{HASH}

A szerző URL címe

Személyes adatokhoz hozzáférő személyek: az adatokhoz kizárólag azon munkatársak férnek hozzá, akiknek a hozzáférése az egyes adatkezelési célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattovábbítás: Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő a tárhelyszolgáltatón túlmenően adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A tárhely szolgáltató adatai megegyeznek a fentebb leírtakkal.

Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatai elektronikusan/papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen tájékoztatójában is megjelölt székhelye.

Fogalom adatvédelem-meghatározások az Info tv. alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: a Mediátorpont Kft. (székhely: 1147 Budapest, Malomház u. 3. II/2.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Személyes adatok kezelése, felhasználása

A Mediátorpont Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére. Különösen: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő. A Mediátorpont Kft. a hatályos adatvédelem – törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A vásárlóval/fogyasztóval/szolgáltatást igénybe vevővel kötött szerződéseket a Mediátorpont Kft. elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét. A Mediátorpont Kft. az adatvédelem és az adatok kezelése során a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

A Mediátorpont Kft. a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a Mediátorpont Kft. által kezelt adatairól, kérheti azok módosítását, továbbá azok Mediátorpont Kft. adatbázisából való törlését – kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelezi Társaságunkat – az alábbi elérhetőségeken: postai úton a 1147 Budapest, Malomház utca 3., II/2. címen, valamint a kapcsolat oldalunkon megadott email címen.

Kifejezett hozzájárulásával a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő beleegyezett abba, hogy adatai a Mediátorpont Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Mediátorpont Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Mediátorpont Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail, mms, sms) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja.

Hírlevél

A Mediátorpont regisztrált felhasználóinak hírlevelet küldhet. A Mediátorpont hírleveleiben a Társaság életével kapcsolatos kiemelt eseményekről, az aktuális hírekről, szolgáltatásokról és egyéb lehetőségekről tájékoztatja vásárlóit/fogyasztóit/szolgáltatást igénybe vevőit. Amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, kérjük ne igényelje a pipa elhelyezésével ezt a funkciót.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő jogosult arra, hogy a Mediátorpont Kft. által kezelt adatairól, illetve az adatvédelem módjáról bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül díjmentesen visszavonja postai úton a 1147 Budapest, Malomház utca 3., II/2. címen, valamint a kapcsolat oldalunkon küldött bejelentéssel.

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a mediatorpont.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak/fogyasztóinak/ önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a mediatorpont.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott adatokat a Mediátorpont Kft. a weboldal fejlesztésére, a vásárlói igények kielégítésének tökéletesítésére, a szolgáltatások nyújtásának precizitására használja.

Az adatvédelem lényege, hogy a Mediátorpont Kft. a felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Mediátorpont Kft. tájékoztatja a felhasználóit/vásárlóit/fogyasztóit, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatja.

A Mediátorpont Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló/fogyasztó felel. A felhasználó/vásárló/fogyasztó e-mail címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt regisztrációval kapcsolatos minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés idõtartama

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által megadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó/vásárló/fogyasztó a szolgáltatásról – az általa regisztrált felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által elkövetett rendszer elleni támadás és más egyéb bűncselekmény elkövetése esetén a Mediátorpont Kft. jogosult a felhasználó/vásárló/fogyasztó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. A Mediátorpont Kft. bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Mediátorpont Kft., mint adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri az adatai kezelésének megszüntetését. A Mediátorpont Kft. szolgáltatásainak igénybe vételéhez fűződő jogot nem érinti a felhasználó/vásárló/fogyasztó adatainak kezelésének megszüntetésére irányuló kérelme. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Az adatok végleges törlését az elérhetőségeink bármelyikén kérhetik az ügyfeleink.

Süti szabályzat (Cookie szabályzat)

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Mediátorpont Kft. által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, előzetes engedély-kérést követően. A sütik nem alkalmasak a felhasználók azonosítására! A cookie segít az internetes forgalom elemzésében és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat (például a csak regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet, valamint azt, hogy például milyen termékekre keresett rá. Ezeket az adatok kizárólagosan a tartalmaink személyre szabott ajánlásához használjuk és nem használjuk fel semmilyen más célra. A forgalmat naplózó cookie-k a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy a weboldal forgalmát naplózzuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek. A cookie-k segítenek például abban is, hogy a felhasználóink az oldalunkra bejelentkezzenek, vagy személyre szabott tartalmakat érjenek el.

Külsõ webes szolgáltatások

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és statisztikák vagy éppen keresődobozok megjelenítéséhez van szükség.  A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Általánosságban tehát a cookie-k abban segítenek nekünk, hogy a felhasználóinknak egy jobb weboldalt készítsünk, segít abban, hogy meghatározzuk, hogy mely oldalakat vagy termékeket találnak hasznosnak vagy éppen haszontalannak. A cookie-k nem biztosítanak semmilyen hozzáférést a felhasználóink számítógépéhez, vagy bármilyen más személyes adathoz, csak azokat az adatokat tárolják, amelyeket a felhasználóink döntése alapján tudatnak velünk. A cookie-k használatát lehet engedélyezni és lehet tiltani. A legtöbb böngésző automatikusan engedélyezi a használatukat, de a böngésző beállításokban kézzel is lehet módosítani ezeket.

Az általunk használt cookie-k listája a következő:

E-mailes kommunikáció

A fentiek mellett nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk kapott e-mail üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni.  Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat gyűjtenénk.  Ha Ön regisztrált felhasználó, és módosítani szeretné az e-mail üzenetekre vonatkozó beállításait, bármikor kapcsolatba léphet velünk, és bármikor leiratkozhat a levelezőlistánkról az általunk küldött e-mailekben kapott útmutatást követve. 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Mediátorpont Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelem oldalt egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót/vásárlót/fogyasztót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók/fogyasztók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetõségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink egyikén.

Mediátorpont Kft.

Budapest, 2018. január 12.