Adatvédelem

Az adatvédelem szabályait leíró szabályzat célja, hogy rögzítse a dr. Farkas Dorottya egyéni vállalkozó (székhely: 1147 Budapest, Malomház u. 3. II/2., adószám: 69810242-1-42) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
Jogi nyilatkozat

Általános tudnivalók az adatvédelemről

Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg. Tájékoztatjuk, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: “Info tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: “Reklám tv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv-ben (továbbiakban: “Ektv”) foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Jelen szabályzatban tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének egyes részleteiről, valamint az adatkezelő (Mediátorpont Kft.), mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság alapvető adatairól.

 • Szolgáltató neve: dr. Farkas Dorottya egyéni vállalkozó
 • Nyilvántartó Hatóság: Igazságügyi Minisztérium
 • Szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Malomház utca 3. II/2.
 • A szolgáltató elérhetőségi adatai:
 • Web: https://mediatorpont.hu
 • Telefon: +36-20-547-3616 E-mail: info@mediatorpont.hu
 • A szolgáltató adószáma: 69810242-1-42
 • Szolgáltatót bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
 • A szolgáltató tevékenysége engedélyköteles: igen
 • Tárhelyszolgáltató neve: SiteGround Spain S.L.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: Calle Prim 19, 28004 Madrid, Spain
 • Tárhelyszolgáltató elérhetősége: E-mail: legal@siteground.com, Telefon: +44-20-718-39093

Értelmező rendelkezések

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő személye: dr. Farkas Dorottya egyéni vállalkozó (Web: https://mediatorpont.hu, adatai megegyeznek a fentiekben leírtakkal) Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelés céljait meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Érintett meghatározása: az a természetes személy, akinek az adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettet az Info tv-ben az adatkezeléssel összefüggésben meghatározott jogok illetik meg, melyekről az adatkezelő jelen tájékoztató útján nyújt tájékoztatást.

Az adatkezelő az alábbi adatkezeléseket az itt megjelölt feltételekkel végzi: Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy az Ön által megadott adatokat mely szervezet, milyen feltételekkel kezeli. Az adatkezelő olyan adatkezelési tevékenységet nem végez, melyről az érintettet előzetesen nem tájékoztatta.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Az adatkezelő által vezetett nyilvántartás bemutatása

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: adatkezelő a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 14. § (1) bekezdése alapján köteles évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni a lefolytatott közvetítői eljárásokról. Tájékoztatom, hogy mivel az adatkezelés jogszabály erejénél fogva kötelező, így ahhoz az Ön hozzájárulása nem szükséges.

Adatkezelő a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében a következő adatokról vezet nyilvántartás:

 1. a) a közvetítői eljárás megindításának időpontja,
 2. b) a felek neve, lakcíme, a vita jellege,
 3. c) a közvetítői eljárás eredményessége esetén a megállapodás aláírásának és a közvetítői eljárás eredménytelensége esetén a közvetítői eljárás befejezésének időpontja,
 4. d) amennyiben az eljárásban jogi képviselő (meghatalmazott) vett részt, ennek ténye, valamint a jogi képviselő (meghatalmazott) neve, elérhetőségi címe,
 5. e) az eljárásban felszámított díj és költségek összege.

A személyes adatokat megismerő személyek köre: a nyilvántartásban adatokat rögzíteni, módosítani és abból részletesen lekérdezni kizárólag Adatkezelő jogosult. A nyilvántartásban szereplő személyes adatokat Adatkezelő harmadik személyeknek nem adja át. A bíróság, az ügyészség és más hatóság tájékoztatás kérése, adatok közlése vagy a mediáció során létrejövő egyezség rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Adatkezelőt. Amennyiben a megkeresés jogszabály alapján megalapozott, úgy ebben az esetben az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelés biztonsága: az Ön személyes adatait Adatkezelő megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Személyes adatokhoz hozzáférő személyek: az adatokhoz kizárólag azon munkatársak férnek hozzá, akiknek a hozzáférése az egyes adatkezelési célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatai elektronikusan/papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen tájékoztatójában is megjelölt székhelye.

Adatbiztonsági intézkedések papír alapú tárolás esetén: Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá adataihoz, az adatokat a szolgáltató zárható irattárban helyezi el.

Adatbiztonsági intézkedések elektronikus alapú tárolás esetén: Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá adataihoz, az adatkezelő úgy biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést, hogy: a szerverhez és a szerverszobához a hozzáférés meghatározott informatikai munkatársakra korlátozott, a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés pedig jelszóval védett.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő a tárhelyszolgáltatón túlmenően adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A tárhely szolgáltató adatai megegyeznek a fentebb leírtakkal.

Az adatok továbbítása: adatkezelő a Törvény 15. §-a alapján minden tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles adatszolgáltatást teljesíteni az igazságügyi miniszter részére a tárgyévben lefolytatott közvetítői eljárások, az eljárások során létrejött megállapodások számáról, ez eredménytelenül zárult eljárások számáról és a vita jellegéről.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozatot, a létrejött megállapodást, vagy az eredménytelenül zárult eljárásról készített feljegyzést az eljárás befejezését követő 10 évig köteles megőrizni.

Gyermekek személyes adatainak védelme: az eljárás során 16. életévét nem töltött gyermek meghallgatására, személyes adatainak rögzítésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ahhoz a gyermek törvényes képviselője hozzájárul. 16. életévét betöltött gyermek esetén a törvényes képviselő hozzájárulására nincs szükség.

A közvetítői eljárásról kiállított számla tárolása: adatkezelő a közvetítői tevékenység során nyugta vagy számla adására köteles. A számlák negyedévenként átadásra kerülnek a könyvelőnek (adatfeldolgozónak).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a számla kötelező tartalmára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a tételesen felsorolja. A hivatkozott jogszabályhely alapján a számla az Ön személyes adatai közül a nevét és a címét tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: a megjelölt személyes adatok kezelése kötelező. Ez azt jelenti, hogy az adatkezeléshez az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert arra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a ad felhatalmazást.

Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (6) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a 169. §-ban meghatározott megőrzési időn belül biztosítani kell. A 169. § (2) bekezdése kimondja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Számlák továbbítása: a közvetítői eljárás során kiállított számlák havonta egyszer átadásra kerülnek a könyvelő részére, aki a titoktartási kötelezettség terhe mellett, kizárólag a könyvelési feladatok teljesítéséhez szükséges mértékig kezeli a számlákon lévő személyes adatokat.

Időpontfoglalás

Az érintett által kezdeményezett időpontfoglalás esetében az érintett személy az adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. Az időpontfoglalás esetében a kezelt adatok az érintett nevére, telefonszámára, e-mail címére, illetve az érintett által esetlegesen önkéntesen üzenetben megadott adatokra terjednek ki.

Az adatkezelés célja az időpontfoglalás rögzítése, az esetleges időpont módosítással, illetve lemondással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

A személyes adatokat az időpontfoglalásban, vagy annak módosításában megjelölt időpontot követő napon, illetve az időpont lemondását követő napon töröljük.

dr. Farkas Dorottya - továbbképzések

Tájékoztatás Cookie alkalmazásáról

Az anoním látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, táblagépén kerülnek tárolásra a weboldal meglátogatásakor.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek, a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek. A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:

 • https://www.google.com/policies/technologies/types/
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
 • https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a weboldalak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat. Az adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a multimedia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói terület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. Az alábbiakban az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtunk tájékoztatást:

Adatfeldolgozó (könyvelő) adatai

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok, számlázás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

KBOSS.h Kft. – számlázó rendszer
Cím, levelezési cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Pikk-Pakk Könyvelési Korlátolt felelősségű Társaság – könyvelés
Cím: 1147 Budapest, Malomház utca 3. 2/2.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

Az érintettek köre: a Mediátorpont Kft. szolgáltatást igénybe vevők.

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos, a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  c)  pontja,  illetve  az elektronikus   kereskedelemi   szolgáltatások,   valamint   az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Facebook

Adatkezelő a közvetítői tevékenység megismertetésére valamint reklámozására Facebook oldalt üzemeltet, melynek fenntartása során a Facebook saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni.

Adatkezelő a Facebook oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem kezeli, a látogatókra a Facebook általános adatkezelési feltételei érvényesek. Jogellenes vagy sértő tartalom (hozzászólás, kép, video, stb.) esetén Adatkezelő előzetes értesítés nélkül törölheti az érintett hozzászólását.

Adatkezelő Facebook oldalán benyújtott panasz nem minősül hivatalos panasznak.

Adatkezelő nem felel az oldalán a Facebook felhasználói által közzétett tartalomért és azokért a problémákért sem, amelyek a Facebook működéséből erednek.

Önt megillető jogosultságok az adatkezeléshez kapcsolódóan

Az adatkezelés hozzájárulás önkéntes, amely az alábbiakban rögzítetteknek megfelelően bármikor visszavonható.

Tájékoztatáshoz való jog: az érintettnek, azaz Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amely kiterjed az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Tájékoztatom, hogy Adatkezelő ezen tájékoztatási kötelezettségét jelen tájékoztató útján teljesíti. Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett kérelmére az Adatkezelő a későbbiekben bármikor tájékoztatást nyújt az általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról az előző bekezdésben megjelölt terjedelemben.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó személyes adatokat. Felhívom a figyelmét, hogy az Adatkezelő mentesül a fenti kötelezettség alól, ha:

 1. a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
 2. b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizárólag nem állapítható meg.

A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 2. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást vagy személyes adatainak törlését kérelmezi és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezeli az adatkezelő,
 5. e) a személyes adatokat a közvetítői eljárásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtásra céljából,
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tájékoztatom, hogy a közvetítői tevékenységről szóló törvény a közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozat, a létrejött megállapodás, vagy az eredménytelenül zárult eljárásról készített feljegyzés tekintetében 10 éves őrzési kötelezettséget ír elő, így azokat a jogszabályban előírt időtartam lejártát követően lehet csak megsemmisíteni. A vonatkozó jogszabály a nyilvántartás tekintetében nem ír elő kötelező őrzési időt, így az abban szereplő adatok az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően évente törlésre kerülnek.

Adatok zárolásához való jog: törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekét, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára vonatkozik a korlátozás;
 3. az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen eljárás vagy vizsgálat lezárásáig,
 4. az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az Info. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség céljából az adatok 10 évig történő megőrzése szükséges.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen, legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal tájékoztatja Önt.

Adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az Ön kérésére az Ön személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön rendelkezésére bocsátani, vagy azt másik adatkezelőnek továbbítani.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatkezelőtől adatot átvevő személy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl.: jogérvényesítés), kivéve ha az adatainak kezelését törvény rendelte el, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlenül üzletszerzés (pl.: reklámanyagok küldése), közvéleménykutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgáljuk és értesítjük az ezzel kapcsolatos döntésünkről. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, vagy az nem kerül Önnek a 15 napos határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve a 15 napos határidő lejártától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napjától kezdődően személyes adatainak kezelése ellen nem tiltakozhat, azonban kérheti azok haladéktalan törlését, illetve az adatkezelés megszüntetését. A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását, adatai törlésére vonatkozó kérését, kérjük írásban jutassa el a 1147 Budapest, Malomház utca 3. II/2. postacímre vagy az info@mediatorpont.hu email címre.

Jogorvoslathoz való jog: tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban csak akkor adunk felvilágosítást vagy teszünk bármilyen intézkedést, ha személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolta.

Ha az adatkezelő fenti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Erre tekintettel kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először Adatkezelő felé terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a következő elérhetőségeken keresztül tudja felvenni a kapcsolatot:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400,

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túl ha az Ön megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz is fordulhat.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárásrend: az érintett a fenti jogait az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikére (e-mail, postai levél küldemény) eljuttatott írásbeli kérelmére, vagy a mediátor székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően haladéktalanul megkezdi. Adatkezelő a kérelem alapján megtett intézkedésekről a kérelem megérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmét az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 25 napon belül tájékoztatja az megtagadás okáról és a jogorvoslati jogáról.

Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Mediátorpont Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelem oldalt egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi szolgáltatást igénybe vevőt megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a a szolgáltatást igénybe vevők a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink egyikén.

Mediátorpont Kft.

Budapest, 2018. szeptember 21.