Gyerektartás

A gyerektartás ügyében kemény vitákat szoktak folytatni a válófélben lévők. A bíróságokon rendkívül sok gyermektartásdíj megállapítása iránti per van folyamatban, mert a szülők képtelenek megegyezni a tartásdíj összegében. Ezek a perek akár 2-3 évig is elhúzódnak. Ilyen ügyekben kiemelten javasolt a mediáció, itt ugyanis rengeteget segíthetnek az irányított egyeztető tárgyalások.
Időpontfoglalás

Tartásdíj kiskorú és nagykorú esetén

A polgári törvénykönyv azt vélelmezi, hogy egy kiskorú gyermek 0-18 éves korig tartásra szorul. Ez a gyermek 20 éves koráig fennáll, ha a gyermek még középiskolai tanulmányokat folytat. A szülő az önfenntartásának korlátozásával is köteles a kiskorú gyermeket eltartani. Ez abban az esetben nem érvényes csak, ha gyermek saját keresete vagy olyan vagyona van, amiből a tartása fedezhető. A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek is jogosult a tartásra (legfeljebb 25 éves koráig), ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

Manapság rengeteg “mozaik család” van, ezért nem ritka, hogy nem kizárólag vér szerinti rokonok élnek egy háztartásban. A házastárs köteles eltartani a vele együtt élő házastársának a tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermek), akit házastársa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. A mostohaszülő tartási kötelezettsége nem érinti a vér szerinti szülő tartásdíj-fizetési kötelezettségét.

A tartásdíj fizetésének módja

gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget.

A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja.

Egy házasság felbontása iránti perben – ha vannak gyermekek – a szülőknek minden esetben nyilatkozni kell a gyermektartásdíjról. Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni abban, hogy mennyi legyen a gyermektartásdíj és azt ki, milyen módon fizesse, akkor a bíróság dönt saját belátása szerint. Válassza a per helyett a mediációt!

A tartásdíj jogi fogalma

A gyerektartás jogi fogalma

tartásdíj, az a pénzbeli juttatás, amit a gyermekétől különélő szülő teljesít azért, hogy a gyermek szükségleteit biztosítsa. (További információk a szülői felügyeletről itt.) Az a szülő, aki a gyermeket gondozza, a tartást ezzel természetben teljesíti. Gyermektartásra tehát mindkét szülő köteles.

Minden a válásról

Mennyi az annyi

A gyermektartásban kötelező megállapodni

Egy házasság felbontása iránti perben – ha vannak gyermekek – a szülőknek minden esetben nyilatkozni kell a gyermektartásdíjról. Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni abban, hogy mennyi legyen a gyermektartásdíj és azt ki, milyen módon fizesse, akkor a bíróság dönt saját belátása szerint. Válassza a per helyett a mediációt!

Minden a mediációról

Gyermektartás 25 éves korig

A gyerektartás 25 éves korig fizetendő

A tartás teljesítését a bíróság határozatlan időre rendeli el, de legfeljebb a gyermek 25 éves koráig, amennyiben nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat. Határozott időtartamra vagy adott feltétel bekövetkeztéig is meghatározható, ha a jogosult rászorultsága valamilyen okból megszűnik. (Pl: saját keresete lesz a gyermeknek.)

Foglaljon időpontot
Gyerektartás a mostohagyerek esetén is fizetendő

Mi alapján dönt a bíró?

A bíró a döntéskor a következő szempontokat veszi figyelembe:

✓    A gyermek indokolt szükségleteit.

✓    Mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét.

✓   A szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli.

✓    A gyermek saját jövedelmét.

✓    A gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

A gyermek ˮindokolt szükségleteˮ

A bíró a gyermek indokolt szükségleteként a következő szempontokat veszi figyelembe:

✓    A gyermek megélhetéséhez szükséges összeg.

✓    Az egészségügyi ellátás díja.

✓    A neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások.

✓    Olyan rendkívüli kiadások, amelyeknek fedezését a tartásdíj nem biztosítja – kellő előrelátás mellett sem. Ilyenkor a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

Kérdése van? Írjon nekünk!

A fizetendő tartásdíj összege

A gyerektartás – tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni. Ezért kell becsatolni a bontóperben a szülők elmúlt 12 havi jövedelem igazolását. A tartásdíjat határozott összegben kell meghatározni. A bíróság ítéletében úgy rendelkezhet, hogy a tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével – külön intézkedés nélkül – módosul.

A tartást a kötelezett elsősorban pénzben szolgáltatja (a továbbiakban: tartásdíj). Bármelyik fél kérelmére a bíróság a tartás szolgáltatásának más módját is elrendelheti, ha az a felek körülményeire tekintettel indokolt, és az ellen a másik fél nem tiltakozik. A tartásdíjat időszakonként előre kell fizetni.

Apa lányával
A továbbtanuló gyermek tartása

Továbbtanuló gyermek tartása – milyen tanulmányokra vonatkozik?

   életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam

   a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben folytatott tanulmányok

   felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok

   olyan rendkívüli kiadás, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, (ilyenkor a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni)

A továbbtanuló gyermek tartása

A továbbtanuló nagykorú tartásánál mit vesz figyelembe a bíró?

   a továbbtanuló gyermek indokolt szükségleteit

   saját jövedelmét

   vagyoni helyzetét

   a tanulmányai folytatásához jogszabály által biztosított kedvezményeket, támogatásokat

   szülők teherbíró képességét

Továbbtanuló gyerek tartása

Mikor nem vagyunk kötelesek továbbtanuló gyermeket eltartani?

●   a gyermek a tartásra érdemtelen (ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot)

●   a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget

●   a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné

●   szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kötelezhető

A tartásdíj összegének utólagos megváltoztatása

Ha a gyerektartás díjának meghatározása alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be, lehet kérni a tartásdíj megváltoztatását. Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható.
Időpontfoglalás

Leggyakoribb tartásdíj összegek Magyarországon

Abban az esetben, amikor a felek nem úgy mennek a bíróságra, hogy már megegyeztek a gyerektartás, tartásdíj kérdésében, a bíróság minden ügyet megvizsgál és saját mérlegelése alapján fogja meghatározni a tartásdíjat. Nem ritka, hogy a szülők valós jövedelme nem annyi, mint amennyit papíron igazolnak. Ezzel a bírók is tisztában vannak. Tudnunk kell, hogy a bíróság széleskörű bizonyítást folytat le (ha szükséges tanúkat hallgat ki erre tekintettel, stb.) a gyermektartásdíj megállapítása előtt, és nem köti a papíron leírt összeg.

Tehát, ha egyéb körülményekből arra következtet a bíró, hogy a papíron leírt jövedelemnél jóval többet költöttek eddig is a gyermekre, akkor a jövedelem igazolástól eltérően, magasabb összegű gyermektartásdíj fizetési kötelezettséget fog megállapítani.

A szülők közös megállapodásának hiányában a bíróság a legtöbb esetben 50.000 – 100.000,-Ft/gyermek összegű tartásdíjat állapít meg manapság.

Van amikor a szülők azt kérik egy bontóper során, hogy egyátalán ne fizesse senki a gyerektartás díját, mert mondjuk abban állapodtak meg, hogy a gyermek(ek) ugyanannyi időt fognak mindkét szülőnél tölteni (pl: 1 hét itt, 1 hét ott).

Van, amikor az egyik szülő irreálisan magas tartásdíjat követel a másiktól. Ezt természetesen a bíró is azonnal észreveszi, éppen ezért jellemzően nem szoktak a bíróságok teret engedni ezeknek a túlzó követeléseknek.

Tartásdíj megállapítása iránti per helyett mediáció

A cél, amin nap mint nap dolgozunk a hozzánk fordulókkal az (és erről szólnak a mediációs megbeszélések), hogy olyan tartásdíjban állapodjanak meg a felek, ami mindenki számára elfogadható és hosszútávon működőképes.

A mediációra és a hosszútávú békés együttműködésre a gyerekek miatt is szükség van. Sokan a váláskor nehezen gondolkodnak előre, a szülőknek a gyerekek miatt a válást követően még hosszú évekig együtt kell működniük a gyerekek érdekében és fizetniük kell a gyerektartás összegét. Ilyen szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közöttük a kapcsolat, hogy olyan helyzetet teremtenek-e, amely mindenki számára elfogadható az adott helyzetben.

A megállapodás egyáltalán nem lehetetlen, ebben segítünk mi a Mediátorpontnál.

Időpontfoglalás
dr. Farkas Dorottya jogász-mediátor

Időpontfoglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot mediátor irodánkba a lenti űrlap segítségével.

Loading...