Gyerektartás

A gyerektartás díjának ügyében nagyon kemény vitákat szoktak folytatni a válófélben lévők. A bíróságokon rendkívül sok gyermektartásdíj megállapítása iránti per van folyamatban, mert a szülők képtelenek megegyezni a tartásdíj összegében. Ezek a perek akár 2-3 évig is elhúzódnak. Ilyen ügyekben kiemelten javasolt a mediáció, itt ugyanis rengeteget segíthetnek az irányított egyeztető tárgyalások. Ezen az oldalon összegyűjtöttünk minden olyan információt amit a gyermektartás díjáról érdemes tudni egy válás előtt.

Mi azért vagyunk, hogy a közös megegyezéssel hosszútávon is élhető körülményeket teremtsünk, a gyermeknek szüksége van arra, hogy a szülők válása a lehető legbékésebb legyen, mert a nevelése és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a szülők közötti hangnem. Kerülje el a hosszantartó pereskedést a gyermeke, gyermekük érdekében, válassza a mediációt!

gyerektartás, gyermektartásdíj


Tartásdíj kiskorú és nagykorú esetén

Hatályos polgári törvénykönyvünk azt vélelmezi, hogy egy kiskorú gyermek 0-18 éves korig tartásra szorul. Ez a vélelem a gyermek 20 éves koráig fennáll, ha a gyermek még középiskolai tanulmányokat folytat. A szülő az önfenntartásának korlátozásával is köteles a kiskorú gyermeket eltartani. Ez abban az esetben nem érvényes csak, ha gyermek saját keresete vagy olyan vagyona van, amiből a tartása fedezhető.

A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek is jogosult a tartásra (legfeljebb 25 éves koráig), ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

Gyermektartás mostohagyermek esetén

Manapság rengeteg “mozaik család” van, ezért nem ritka, hogy nem kizárólag vér szerinti rokonok élnek egy háztartásban. A házastárs köteles eltartani a vele együtt élő házastársának a tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermek), akit házastársa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. A mostohaszülő tartási kötelezettsége nem érinti a vér szerinti szülő tartásdíj-fizetési kötelezettségét.

 

Mi az a gyerektartás? Ki fizeti a tartásdíj összegét és miért?

A tartásdíj, az a pénzbeli juttatás, amit a gyermekétől különélő szülő teljesít azért, hogy a gyermek szükségleteit biztosítsa. (További információk a szülői felügyeletről itt.) Az a szülő, aki a gyermeket gondozza, a tartást ezzel természetben teljesíti. Gyermektartásra tehát mindkét szülő köteles.

Meddig kell tartásdíjat fizetni? 18? 20? 25 éves korig?

A tartás teljesítését a bíróság határozatlan időre rendeli el, de legfeljebb a gyermek 25 éves koráig, amennyiben nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat. Részletek alább. A gyerektartás határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig is meghatározható, ha feltehető, hogy a jogosult rászorultsága meghatározott idő elteltével vagy a feltétel bekövetkeztével megszűnik. (Pl: saját keresete lesz a gyermeknek, vagy betölti a 25. életévet, stb.)

A tartásdíj fizetésének módja

A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja.

Ha nem tudunk megegyezni, akkor a bíróság dönt

Egy házasság felbontása iránti perben – ha vannak gyermekek – a szülőknek minden esetben nyilatkozni kell a gyermektartásdíjról. Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni abban, hogy mennyi legyen a gyermektartásdíj és azt ki, milyen módon fizesse, akkor a bíróság dönt saját belátása szerint. Válassza a per helyett a mediációt!


Mi alapján dönt a bíró, mit kell figyelembe vennie?

  •   A gyermek indokolt szükségleteit.
  •   Mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét.
  •   A szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli.
  •   A gyermek saját jövedelmét.
  •   A gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

 

Mi egy gyermek bíró által vizsgált indokolt szükséglete?

  •   A gyermek megélhetéséhez szükséges összeg.
  •   Az egészségügyi ellátás díja.
  •   A neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások.
  •   Olyan rendkívüli kiadások, amelyeknek fedezését a tartásdíj nem biztosítja – kellő előrelátás mellett sem. Ilyenkor a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

tartásdíj, gyermektartás

Mi alapján állapítja meg a bíró a gyermektartásdíj összegét?

A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni. Ezért kell becsatolni a bontóperben a szülők elmúlt 12 havi jövedelem igazolását. A tartásdíjat határozott összegben kell meghatározni. A bíróság ítéletében úgy rendelkezhet, hogy a tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével – külön intézkedés nélkül – módosul.

A tartást a kötelezett elsősorban pénzben szolgáltatja (a továbbiakban: tartásdíj). Bármelyik fél kérelmére a bíróság a tartás szolgáltatásának más módját is elrendelheti, ha az a felek körülményeire tekintettel indokolt, és az ellen a másik fél nem tiltakozik. A tartásdíjat időszakonként előre kell fizetni.

 

A tartásdíj összegének utólagos megváltoztatása

Ha a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását lehet kérni. Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható.

 

Leggyakoribb tartásdíj összegek Magyarországon

Abban az esetben, amikor a felek nem úgy mennek a bíróságra, hogy már megegyeztek a tartásdíj kérdésében, a bíróság minden ügyet megvizsgál és saját mérlegelése alapján fogja meghatározni a tartásdíjat. Nem ritka, hogy a szülők valós jövedelme nem annyi, mint amennyit papíron igazolnak. Ezzel a bírók is tisztában vannak. Tudnunk kell, hogy a bíróság széleskörű bizonyítást folytat le (ha szükséges tanúkat hallgat ki erre tekintettel, stb.) a gyermektartásdíj megállapítása előtt, és nem köti a papíron leírt összeg.

Tehát, ha egyéb körülményekből arra következtet a bíró, hogy a papíron leírt jövedelemnél jóval többet költöttek eddig is a gyermekre, akkor a jövedelem igazolástól eltérően, magasabb összegű gyermektartásdíj fizetési kötelezettséget fog megállapítani.

A szülők közös megállapodásának hiányában a bíróság a legtöbb esetben 40.000 – 50.000,-Ft/gyermek összegű tartásdíjat állapít meg manapság.

Van amikor a szülők azt kérik egy bontóper során, hogy egyátalán ne fizessen senki tartásdíjat, mert mondjuk abban állapodtak meg, hogy a gyermek(ek) ugyanannyi időt fognak mindkét szülőnél tölteni (pl: 1 hét itt, 1 hét ott).

Van, amikor az egyik szülő irreálisan magas tartásdíjat követel a másiktól. Ezt természetesen a bíró is azonnal észreveszi, éppen ezért jellemzően nem szoktak a bíróságok teret engedni ezeknek a túlzó követeléseknek.

Tartásdíj megállapítása iránti per helyett mediáció

A cél, amin nap mint nap dolgozunk a hozzánk fordulókkal az (és erről szólnak a mediációs megbeszélések), hogy olyan tartásdíjban állapodjanak meg a felek, ami mindenki számára elfogadható és hosszútávon működőképes. A mediációra és a hosszútávú békés együttműködésre a gyerekek miatt is szükség van. A megállapodás egyáltalán nem lehetetlen, ebben segítünk mi a Mediátorpontnál.