Öröklés

Egyéb mediáció – öröklés (örökösödés) szomszéd és családi viták

A közvetítői eljárás során alkalom adódik a régóta elhúzódó viták békés rendezésére. Ilyenek az öröklés (örökösödés, hagyatéki ügyek), szomszédviták és családi viták. Ezzel együtt pedig lehetőség van egy mindenki számára elfogadható megoldás kidolgozására, valamint annak a megállapodás formájában való írásba foglalására.

Sokszor adódik az életünkben olyan helyzet, amikor valamilyen kérdésben döntést kell hoznunk. A gond ott szokott lenni, hogy ennek a döntésnek a meghozatalában valaki máshoz vagyunk kötve, aki jellemzően másként képzeli el az adott helyzet megoldását. Már benne is vagyunk egy kilátástalannak és soha véget nem érőnek tűnő helyzetben. Rengeteg kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat azzal, ha ilyenkor a mediációt választjuk a tárgyalóterem helyett.

öröklés

Válás, párkapcsolati problémák és üzleti viták esetén is segítünk!

 

Öröklés

Egy hozzátartozó elvesztése minden esetben trauma egy családnak. Hirtelen olyan megoldandó feladatok sora elé kerülnek a hozzátartozók, amelynek egyike sem tűr halasztást. Az elintézendő dolgok listáján szerepel az örökhagyó hagyatékának (amennyiben maradt hagyatéki vagyon) rendezése is, amit nem lehet kikerülni.

A hagyatéki eljárás lefolytatására és a hagyaték átadására jellemzően az illetékes közjegyző előtt kerül sor. A hozzátartozók között nem mindig felhőtlen a viszony, legyen szó végrendeleti öröklésről vagy törvényes öröklésről. A hagyatéki eljárások akkor is elhúzódhatnak egy évig, ha gond nélkül zajlik minden.

Amennyiben az örökösök egyet nem értése miatt perre kerül sor, hosszú évekbe is telhet akár, mire az örökösök hozzájutnak örökségükhöz. Egy ilyen folyamat különösen próbára teszi az érintettek türelmét és tűrőképességét. A mediáció kiváló eszköz arra, hogy hagyatéki ügyekben megkíméljük magunkat az évekig tartó, stresszes, beláthatatlan eredménnyel záródó perfolyamtól.

A hagyatéki eljárások során kialakuló viták oka többnyire abból ered, hogy manapság rengeteg olyan család van, ahol különböző házasságokból vagy kapcsolatokból származó gyerekek lesznek örököstársak. Sok esetben persze szerencsére jó a kapcsolat a leszármazók között. Viszont előfordulnak olyan élethelyzetek is, amikor az örököstársak nem is ismerik egymást, korábban nem találkoztak. Ilyen helyzetekben könnyebben keletkezik vita a hagyaték körül, amiről azt gondolják az örökösök, hogy csak peres úton tudják rendezni. Azzal viszont már senki sem számol, hogy a peres eljárások, akár évekig is elhúzódhatnak, és amíg nincsen jogerős ítélet, addig az örökösök nem nyúlhatnak az örökséghez, ami gyakran létkérdés lenne egy-egy örökös számára.

Fontos információ, hogy a 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról kifejezetten kötelezővé teszi a perindítási határidő meghosszabbítását, ha közvetítőhöz fordulnak a felek.

Öröklés – fontos tudni!

A hosszan tartó pereskedés elkerülése érdekében közvetítői eljárásnak az alábbi esetekben bármikor helye lehet:

 • – a hagyatéki eljárás megindítása előtt
 • – a hagyatékátadó végzés meghozatala előtt
 • – hagyatéki per megindítását követően.
 • – egyéb polgári per során (ahol a törvény azt nem zárja ki)

Ha a hagyatéki eljárás során nincs egyetértés az örökösök között, akkor a közjegyző a hagyatékot ideiglenes hatállyal adja át. Ezzel ad lehetőséget a közjegyző arra, hogy az az örökös, akinek az igényét a közjegyző figyelmen kívül hagyta (tehát aki nem ért egyet a hagyatékátadó végzéssel), még a végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül hagyatéki pert indíthat.

A perindítástól számított 8 napon belül ezt a tényt a közjegyzőnél igazolni kell (máskülönben a végzés teljes hatályúvá válik). Itt is érdemes elkerülni a pereskedést és egy kevésbé hosszú, békésebb megegyezési folyamatot választani.

Ha az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel egyet nem értő örökös 30+8 napon belül igazolja a közjegyzőnél, hogy nem pert indított, hanem közvetítői eljárást, a közjegyző a perindítási határidőt meghosszabbítja és még további 30 napot ad arra, hogy per helyett a felek egy mediációs eljárás során egyezséget kössenek.

Fontos, hogy ilyen esetekben a közvetítői eljárást 60 nap alatt be kell fejezni, és a mediáción született megállapodást be kell nyújtani a közjegyzőnek. Másik fontos tudnivaló ilyen esetekben, hogy a közjegyzőnek még döntenie kell arról, hogy jóváhagyja-e a mediációs eljárás során született megállapodást.

Amennyiben jóváhagyja (előfordulhat, hogy csak részben hagyja jóvá), teljes hatályú hagyatékátadó végzést hoz. A felek a mediációs eljárás során született egyezségüket a jóváhagyásról szóló végzés meghozataláig módosíthatják. Ebben az esetben a közjegyző a módosított egyezség jóváhagyása felől határoz, és e határozatának megfelelően intézkedik.

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Közvetítői eljárás, osztályos és egyéb egyezségek

93. § (1) Ha az öröklési jogi vita és a másodlagos öröklési vita rendezése érdekében a felek a bírósági eljárás megindításának igazolására nyitva álló határidő alatt – a per megindítása helyett – külön törvényben meghatározott közvetítői eljárás megindítását igazolják, a közjegyző – az általa jóváhagyandó egyezség megkötése céljából – a bírósági eljárás megindítására nyitva álló határidőt az eredeti határidő elteltétől számított 30 nappal meghosszabbítja.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt meghosszabbított határidő alatt a közvetítői eljárás a felek által a közjegyzőhöz a meghosszabbított határidő alatt egyezségként jóváhagyás végett beterjesztett olyan megállapodással fejeződik be,

a) amelyet a vitatott érték – része vagy egésze – tekintetében a közjegyző részben vagy egészben jóváhagy, akkor a közjegyző a jóváhagyott egyezségnek megfelelően intézkedik; a jóvá nem hagyott rész tekintetében a b) pontban és a (4) bekezdésben foglaltak irányadók;

b) amelynek jóváhagyását a közjegyző megtagadja, vagy a közvetítői eljárás – a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített, a közjegyzőhöz beterjesztett igazolásával vagy feljegyzésével igazoltan – a megállapodás nélkül fejeződik be, akkor a közjegyző megállapítja a meghosszabbított határidő lejártát, és az erről szóló végzést a vitás felekkel közli.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben, vagy ha a meghosszabbított határidő a közvetítői eljárás befejeződése nélkül jár le, a per megindítását az arra jogosult a határidő lejártát megállapító végzés közlésétől vagy a meghosszabbított határidő lejártát követő 8 napon belül joghatályosan igazolhatja; erről a közjegyző a feleket a határidő lejártakor hivatalból értesíti.

(4) A felek a jóváhagyás céljából a közjegyzőhöz beterjesztett egyezségüket az annak jóváhagyásáról rendelkező végzés meghozataláig módosíthatják, és eddig az időpontig a módosított egyezséget jóváhagyás végett a közjegyzőhöz beterjeszthetik. Ebben az esetben a közjegyző a módosított egyezség jóváhagyása felől határoz, és e határozatának megfelelően intézkedik.

Családi viták

öröklés

A családon belüli kapcsolaton keletkezett repedések egy idő után már áthidalhatatlannak tűnő szakadékká alakulnak. Ezt látva pedig tehetetlennek érezzük magunkat és kétségbe esünk, mert azt gondoljuk, hogy valami nagyon elromlott. Majd ha nem teszünk semmit a kapcsolat rendbehozásáért, akkor csalódottan beletörődünk abba, hogy ez már örökké így fog maradni. A jó hír az, hogy ennek egyáltalán nem kell így lennie. A mediáció ebben is segíthet. Nyugodt körülmények között rendezhetőek ezek a családi konfliktusok is. Ha Önnek fontos, hogy rokonaival, családtagjaival hosszú távon megmaradjon a jó viszony, akkor a másiktól való elfordulás helyett érdemes mediátor segítségét kérni.

 

Miben segít a mediátor egy elmérgesedett családi vitában?

 •   Lehetővé teszi, hogy az érintettek nyugodt körülmények között találkozzanak.
 •   Elegendő időt biztosít mindenkinek, hogy kifejthesse álláspontját az adott vitában.
 •   Mindvégig pártatlanul irányítja a megbeszélést, nem hibáztatja a feleket.
 •   Arra törekszik, hogy a családtagok a medáció után is képesek legyenek együttműködni és a mediáció során tanultakat alkalmazni.

Mi segíti a családon belüli viszonyok rendezését?

 •   Ha a családtagok mielőbb felismerik, hogy baj van kapcsolatukban.
 •   Ha elhatározzák, hogy szeretnék valahogy megszüntetni a kialakult rossz légkört.
 •   Ha hajlandóak időt szánni a vita elsimítására.
 •   Ha nyitottak a külső segítségre és céljuk a vita mielőbbi rendezése.
 •   Ha készek tenni valamit azért, hogy a kapcsolat újra működőképes legyen.

 

Szomszédviták

Öröklés, örökösödés, szomszédviták, családi viták

Kinek ne lenne olyan tapasztalata, hogy felette a szomszéd éjjelente klaffog egy papucsban, amikor ő aludna. Ki az, aki még nem bosszankodott amiatt, hogy a háza előtti járdára rendszeresen beparkol egy másik szomszéd. Ki az aki még nem ébredt morcosan amiatt, hogy hétvégén amikor pihenne a szomszédja már kora hajnalban a sövényét vágja. Ezt a felsorolást hosszasan lehetne folytatni.

Az érdekes inkább az, hogy ki hogyan oldja meg ezeket a mindennapi kisebb vagy nagyobb együttélési nézeteltéréseket. Sajnos a legtöbb esetben az ilyen apróbb nézetkülönbségek odáig is elfajulhatnak, hogy a szomszédok évekig vagy évtizedekig tartó pereskedésbe kezdenek, akár néhány négyzetméternyi terület kihez tartozása, vagy a telekhatár pontos meghatározása miatt.

A legtöbben évekig maradunk egy általunk kiválasztott házban vagy lakásban. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyt ápolunk a közvetlen szomszédainkkal, bérlőtársainkkal. A mediáció hatékony segítség lehet a szomszédviták megoldásában. A közvetítő segít a feleknek egy olyan mindenki számára elfogadható megállapodást kidolgozni, ami megkönnyíti a mindennapi együttélést.

A megoldás

Ne törődjön bele abba, hogy nem áll szóba szomszédjával! Ha szeretné kapcsolatát rendezni az Ön közvetlen környezetében élőkkel, akkor válassza a mediációt. Szabaduljon meg a folyamatos bosszankodástól! Segítünk, hogy nyugodt körülmények között lezárhassák régóta húzódó vitáikat. Kerülje el az ellenségeskedést és a peres eljárást!

További információk a Mediáció menüpontban. Kérdés esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Idõpont foglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot a lenti űrlap segítségével.

Loading...